Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
C#

Како и другите програмски јазици за општа намена, C # може да се користи за создавање на голем број различни програми и апликации: мобилни апликации, десктоп апликации, услуги базирани на cloud, веб-страници, софтвери и игри. 

C# е програмски јазик за општа намена, кој опфаќа статичко пишување, силно пишување, лексички опсежно, императивно, декларативно, функционално, генеричко, објектно-ориентирано и компонентно-ориентирано програмирање.

C# често се користи за развој на професионални, динамични веб-страници на .NET платформата или софтвер со отворен извор. Бидејќи овој јазик е ориентиран на објекти, тој често се користи за развој на веб-страници кои се неверојатно ефикасни, лесно размерливи и се одржуваат лесно.

Со помош на голем број на практични примери, студентите ќе се научат како да креираат декстоп апликации и како да ги поврзат со релациони бази на податоци, да вметнуваат, едитираат и бришат, спојуваат и поврзуваат табели. Во текот на обуката се работи со бази на податоци SQL Server. 

Со помош на овие технологии се изработува функционалноста на апликациите и сајтовите. 

Што изучува оваа обука:

 • Запознавање со C#
 • .NET изучување на варијабили
 • Типови на варијабили
 • Наредби за разгранување (IF switch)
 • Наредби за повторување (while, for)
 • OOP (methods, construct, extends)
 • Изработка на десктоп апликација со драг и дроп
 • C# implementacija na OOP
 • Изработка на релациони бази на податоци
 • Изучување на CRUD (Select, Insert, Delete, Update)
 • Спојување на табели (JOIN) во SQL сервер и поврзување со C#
Обуката е практична, односно учесниникот во текот на обуката изработува повеќе различни проекти односно веб страни и истите ги поставува на сервер.
После завршувањето на обуката студентот ќе добие сертификат кој е признат во земјата и во странство.

 
Обуката трае 72 часа, односно 3 месеци.
Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 3 часа.
Цената на оваа обука е 20.000 денари и плаќањето може да биде на рати.
Почеток на обуката: 15 април 2021г.
Локација: Битола и онлајн во Adobe Connect – софтвер за онлајн учење.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè