Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
MS Office Пакет За Канцелариско Работење

Microsoft Office пакетот има примена во сите сектори: економски, правен, технички и образовен.

Секоја компанија има примена на овој пакет и се употребува во секојдневното работење. 

Оваа обука е наменета за сите вработени лица кои работат со компјутер и сите невработни лица кои сакаат да го изучуваат овој пакет на Microsoft Office.
Постојана работа на практични проекти што доведува до усовршување на вештините и знаењето.

Во текот на целата обука студентите ќе имаат можност да работат на практични проекти со цел да напредуват во обуката и знаењето.
По завршување на обуката студентите ќе се здобијат со знаење за основно ниво на работење со пакетот Microsoft Office и ќе можат без проблем да работат и да се прилагодат на компјутерска работа на работната позиција.
Ќе можат да ги совладаат сите предизвици кои што ќе им бидат поставени на работната позиција кои го вклучуваат овој пакет.
И секако по завршената обука студентите добиваат сертификат.

Што вклучува оваа програма:

  • Запознавање со Word, негови карактеристики, најкористени алатки
  • Запознавање со Excel, негови карактеистики, најкористени алатки
  • Запознавање со Power Point, негови карактристики, најкористени алатки
  • Отворање на емаил адреса, користење на емаил адреса
  • Работа на интернет

Времетраење на обуката: 8 часа по 60 минути.
Цената на обуката е 6.000 ден.
Оваа обука е постојано достапна за реализација, во група или индивидуално.
Обуката може да се реализира со физичко присуство или онлајн.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè