MS SQL - основно & напредно

Бази на податоци MS SQL - Fundaments & Advanced (основно и напредно ниво)

Во оваа обука се покриваат основите така наречени Fundaments на MS SQL базите на податоци во мал дел како повторување на стекнатато знаење и голем дел од Advanced реалните проблеми во делот на development. Ќе бидат покриени и голем дел од проблемите со кој се среќаваат DB девелоперите секојдневно во своето работење. Оваа обука ќе им помогни на сите кои сакаат да започнат кариера во DB делот и понатаму да се развивааат како Data Scientists. Овој дел од развој и работа со бази на податоци е моментално еден од најбараните профили на пазарот во ИТ индустријата. Со оваа обука ќе се олесни пронаоѓањето на работни места во секоја компанија како и полесно претставување на знаењето на интервјуата во сите високо рангирани компании.

 

Почеток: 15 март 2021 год.

Цена: 800 евра, плаќањето може да биде и на 4 месечни рати по 200 евра.

Времетраење: 4 месеци, часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа. 

Локација: Битола или онлајн во Adobe Connect. 

Програма за работа.

1 дел (1 месец)

1 средба

Основи на релациони бази на податоци краток вовед

 • Што се релациони бази на податоци
 • Каде е нивната примена

2 средба

 • Инсталација на на SQL Server и негово подесување
 • Менаџмент алатки и нивно запознавање
 • Доделување и користење на SQL users and permissions

3 средба

 • Основи на типови на податоци
 • Креирање на табели
 • Клучеви (PK и FK)

4 средба

Insert,Update,Select DML команди

 • Поврзување и релација меѓу табели
 • JOIN функции основи на поврзување на табели

5 средба

 • Што е view и за што се користи
 •  Дизајнирање на view-а
 • View-а креирање со ТSQL
 •  Примена и измена на постоечки view-а

6 средба

 • Stored procedures основи
 • Debug на SP
 • Примена и повикување

7 средба

 • Функции
 • Типови на функции
 • Примена на функциите
 • Повикување и имплементација

8 средба

 • While и Loop опеарции
 • Примена на Loop операциите

2 дел (2 месец)

9 средба

 • Indexes типови ,примена и користење
 • Constrains

10 средба

 • Triggers
 • Примена и услови на користење
 • DB triggers , Table triggers

11 средба

 • SQL JOBS
  12 средба
 • Примена на job-ови
 • Услови за користење
 • Scheduled sql jobs

13 средба

 • SQL Logs and job history analysis

14 средба

 • DB backup
 • DB restore
 • Начин на имплементација и користење

15 средба

 • Manage logins and server roles
  16 средба
 • -Advanced concepts за Views, Triggers, Dynamic Queries, итн

3 дел (3 месец)

17 средба

 • Детекција на lock справување со DB lock
 • Типови на Lock’s

18 средба

 • Партицонирање на табели

19 средба

 • ETL концепти
 • Начин на примена
 • Имплементација

20 средба

 • DWH концепти и користење на DWH како и негова имплементција
 • Основни концепти без детален осврт со примена од 17,18 средба

21 средба

 • Испитување на перформанси на база
 • Query plan анализа
 • Естимација за подобрување на перформанси

22 средба

 • Index optimization 1
  23 средба
 • Оптимизација на табели (Read,Insert) операции

24 средба

 • Оптимизација на SP stored procedures 1

4 дел (4 месец)

25 средба

 • Оптимизација на SP stored procedures 2
 • Index optimization 2

26 средба

 • Инсертирање и бришење на огромен број на податоци од Live табели и оптимизација на
  операциите

27 средба

 • Оптимизација на View-a

28 средба

 • Импорт на податоци

29 средба

 • Export на податоци csv,xls,txt
 • Анализа на експортирани податоци

30 средба

 • Recovery models на бази на податоци и нивно објаснување

31 средба

 • Линкување на сервери
 • Пренос на податоци помеѓу базите на линкуваните сервери

32 средба

 • Репликација на податоци основни концепти и примени