PHP Програмирање

“Кодот на PHP е мозаик на функции и променливи, креирајќи едноставни и сложени апликации.”

Времетраење

 5 месеци (120 часа)

Часови

2 пати неделно по 3 часа од 45 минути.

Почеток

Aктивни уписи 

Одржување

Битола или онлајн

Цена

30.000 денари

Информации за обуката за PHP Програмирање:

PHP & MySQL + Angular JS

Оваа обука опфаќа изучување на PHP програмскиот јазик, односно еден од најпознатите и најупотребуваните програмски јазици за развивање на сложени веб страни и апликации кои работат со голем број на податоци.

Секој дел од обуката е прилагоден со изработка на практични примери со цел да го оспособи студентот за лесно приспособување во работна средина и аплицирање за работно место PHP Junior Developer .

Што опфаќа обуката:

  • Trello
  • HTML
  • CSS
  • PHP
  • JSON
  • MySQL
  • AngularJS
  • Google Analytics
  • FileZilla

Што друго се добива од оваа Обука?

Освен изучување на PHP програмскиот јазик, оваа обука опфаќа изучување и на бази на податоци MySQL, односно поврзување на изработените проекти со соодветно креирани бази на податоци, како и работа со Angular JS со цел прилагодување на дизајнот на изработените проекти со PHP. 

Оваа обука е наменета за почетници, и не е потребно никакво предзнаење. 

Предности доколку ја посетувате обуката:

За плаќање во готово, цената на обука е со 20% попуст.
Плаќањето може да биде на рати.

Програма за работење:

HTML, Trello

• Употреба на Trello account за организација на проекти(Креирање на account, потребни подесувања).

• Основен дизајн на HTML и основни тагови hr, br, h1, h2, h3, h4, h5, h6, table,…

• Запознавање со софтверот IE Tester. табели(прикажување на податоци во табела). Креирање на листи (мени), линкови(навигацина помеѓу страни).

• Тагот form, input, select. (Креирање на формулар и негово пополнување).

 
HTML, CSS, PHP

• Објаснување на responsive design.

• Запознавање со WAMP Server. Објаснување на моделот Client – Server.

• Објаснување на моделот MVC, креирање на основна структура на проект изграден со MVC model.

• Запознавање со програмскиот јазик PHP (променливи, основни математички операции со променливи).

• Стрингови. Конкатенација на променливи и стрингови

PHP, JSON

• Изучување на наредби за разгранување, наредба if, наредби за повторување, наредбите for, while.

• Објаснување на JSON, Логички оператори И(&&), ИЛИ(||).

PHP• Пренесување на вредност на променливите од еден во друг фајл со помош на GET и POST, преку form и url.
MySQL

• Запознавање со бази на податоци. Креирање на табели.

• Запознавање со наредбите за внесување, едитирање и бришење на податоци од база, пребарување. (Insert, Update, Delete, SELECT)

MySQL

• Поврзување на две или повеќе табели (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN).

• Објаснување на Е-А дијаграм во 3 нормална форма (3НФ)

MySQL, Trello

• Креирање Е-А дијаграм за проектите на учесниците во обуките.

• Употреба на Trello account за организација на проектот.

MySQL, Trello• Проверка на изработените Е-А дијаграми со извршување на MySQL наредби.
PHP• Објаснување на основни концепти на OOP PHP, функции кои враќаат и не враќаат вредност.
PHP, Trello

• Креирање на модели на сите табели од MYSQL.

• Употреба на Trello account за организација на проектот.

PHP, Trello

• Креирање на class Database со PDO.

• Поврзување на PHP со MySQL. Oбјаснување на концептот на наследување.

• Моделите треба да ги употребуваат функциите од класата Database.

• Употреба на Trello account за организација на проектот.

HTML, AngularJS, Trello

• Прилагодување на постоечки HTML&CSS design со AngularJS.

• Објаснување на потребата од имплементација на AngularJS Запознавање со routs.js, app.js – controller.

• Употреба на Trello account за организација на проектот.

HTML, AngularJS• Креирање на JSON во AngularJS controller и негово прикажување на FRONT-END, објаснување на променливата $scope, ng-model, ng-repeat, ng-bind.
HTML, AngularJS, Trello

• Валидација на формулари со употреба на AngularJS, читање на вредност од routes променлива $rootParam.

• Употреба на Trello account за организација на проектот.

HTML, AngularJS, PHP, JSON• Пренесување на JSON податоци од PHP во AngularJS и обратно.
PHP, MySQL• Креирање на Login Form, работа со PHP SESSION.
PHP, MySQL, AngularJS• Работа на проектите.
Google Analytics, FileZilla

• Изработка на проектите. Имплементација на Google Analytics.

• Поставување на проектот на бесплатен веб хостинг.

Scroll to Top