Јавен Адвертајзинг

Академија за Сметководство

“Билансирај го успехот со знаење – Твојата стапка кон професионално сметководство!”

 • Времетраење

  4 месеци

 • Часови

  80 часа (2 пати неделно)

 • Почеток

  15ти април 2024 година

 • Одржување

  Битола или онлајн

 • Цена

  28.000 денари

Академијата за сметководство, нуди можност за истражувње на практичните аспекти на сметководството, подготвувајќи ги студентите со вештините потребни за прецизна контрола на контата и изготвување на точни финансиски извештаи.Што опфаќа академијата:

 
 1. Сметководствени базични поими, користење на контен план, биланси и основни правила;
 2. Книговодство во сметководствен софтвер:
  • Евидентирање (книжење) на нетековни, тековни средства и капитал;
  • Евидентирање (книжење) на  банкарски изводи (приливи и одливи на парични средства);
  • Евидентирање (книжење) на излезни и влезни фактури – со посебно внимание на ДДВ;
  • Пресметка на ДДВ, пополнување на ДДВ пријава со користење на “https://etax-fl.ujp.gov.mk/”
  • Материјално евидентирање на залихи, изработка на калкулации (домашни и девизни) за утврдување на цена на чинење и книжење во главна книга;
  • Практична примена на контата за активно и пасивно временско разграничување АВР и ПВР;
  • Евиденција на продажба на производи на големо и мало;
  • Евидентирање (книжење) на основни средства, пресметка на амортизација и сложување на пописна листа на основни средства со главна книга;
  • Пресметка на плата и книговодствено евидентирање на контата од главна книга;
  • Книговодствено евидентирање на обврските по кредити и заеми;
  • Евиденција (книжење) на финансиските вложувања;
  • Утврдување на финансиски резултат (улога на конта 790,490);

Што опфаќа академијата:

 Академијата за сметководство, нуди можност за истражувње на практичните аспекти на сметководството, подготвувајќи ги студентите со вештините потребни за прецизна контрола на контата и изготвување на точни финансиски извештаи.

 • Изработка на финансиски извештаи:
  • Биланс на состојба;
  • Биланс на успех;
  • Извештај за парични текови;
  • Извештај за промени во капиталот;

Предности:

 Широк спектар на работни места
 Самостојност
Развој на лични вештини

Што друго се добива од оваа Академија?

Теоретското знаење надополнето со овој курс ќе ве направи комплетни сметководители – кои на бизнисите им се секогаш потребни.
Без разлика дали сте почетник или сакате да ги подобрите вашите постоечки вештини, нашата Академија за сметководство обезбедува динамична средина за учење за да ве поттикне кон успех во светот на финансиите.

Учесниците на Академијата имаат ексклузивен пристап до заедницата на предавачи и учесници, каде што сите заедно ќе разменувате знаења и информации и секогаш ќе бидете во тек со новостите од областа што сте ги научиле

Scroll to Top