Веб Програмирање

Обуки за front-end програмирање и back-end програмирање.

Научете ги основите во програмирањето и работете на практични примери во текот на целата обука.

Времетраење: 16 часа front-end програмирање

                          16 часа back-end програмирање

Оваа обука е наменета за сите оние кои сакаат да научат самостојно да развиваат и одржуваат веб страни.

       Програмата што се изучува е следна:

FRONT END

 I

 • Вовед во курсот (запознавање со програмата)
 • Запознавање со работната околина
 • Инсталација на потребен софтвер за работа низ целиот курс
 • Вовед во HTML
i.    Што е HTML?
iI.  Од што е составен HTML?
iII. HTML верзии
iV.  HTML тагови
v.   HTML елементи

 II

 • HTML атрибути
 • HTML наслови
 • HTML параграфи
 • HTML линкови
 • HTML медиа
 • HTML листи

 III

 • HTML табели
 • HTML форми
 • Вовед во CSS 
I.    Што е CSS?
II.   Начини на користење
III.  Синтакса
1. Видови селектори и нивна употреба
2. Коментари
iV.   CSS Box Model
v.     Бои, позадини, рамки
vI.   Маргини, падинг
vII. Текст и фонтови
vIII. Линкови
iX. Листи
x. Табели

 IV

 • Побитни својства на HTML таговите
 • Псевдо класи и елементи
 • c. Вовед во респонзивен веб дизајн

 V

 • Вовед во JavaScript
i. Што е JavaScript и за што служи?
iI. Како може да се користи JavaScript?
iII. Синтакса 
1. Коментари
2. Променливи
3. Логички и аритметички оператори

 VI

 • Типови на податоци
 • Функции
 • Објекти
 • Циклуси

 VII

 • JavaScript настани
 • JavaScript стрингови
 • ЈavaScript низи
 • JavaScript датуми

 VIII

 • Вовед во jQuery
 • Работа на практични примери

BACK END

 I

 • Поимот MVC
 • Што е PHP?
 • Што е Laravel?
 • Што е Composer?
 • Инсталација на Composer и XAMPP

 II

 • PHP синтакса
 • Променливи
 • Оператори
 • Циклуси
 • Функции

 III

 • Инсталација на Laravel
 • Разгледување и појаснување на иницијалната структура на апликацијата
 • Конфигурација
 • Рути
 • Middleware
 • HTTP, Request, сесија, колачиња

 IV

 • Blade темплејти
 • View-а
 • Форми
 • CSRF заштита

 V

 • Контролери

VI

 • Работа со база на податоци
 • Laravel Eloquent
 • Миграции

VII

 • Валидација
 • Прикачување фајлови
 • Работа врз практични примери

VIII

 • Автентикација
 • Праќање e-mail
 • Работа на практични примери и употреба на досега стекнатото знаење

 IX

 • Git/Github
 • Работа на практични примери и употреба на досега стекнатото знаење
 • Прикачување на досега сработеното на GitHub